Asistenta sociala

 1. Cerere pentru acordarea alocatiei de nastere
 2. Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii
 3. Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare
 4. Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala
 5. Cerere pentru instituire curatela
 6. Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordare trusou nou-nascuti
 7. Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului

Impozite si taxe locale

 1. Adeverinta de primire a somatiei
 2. Adresa de infiintare a popririi
 3. Adresa de infiintare a popririi asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti
 4. Adresa de infiintare a popririi asiguratorii
 5. Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatii banesti
 6. Anexa certificat de atestare fiscala privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fd externe
 7. Anexa la procesul verbal de sechestru asupra bunurilor mobile
 8. Anexa la procesul verbal de verificare gestionara
 9. Anunt privind vanzarea pentru bunuri imobile
 10. Aviz de inspectie fiscala
 11. Borderou de debite-scaderi
 12. Borderou desfasurator al incasarilor
 13. Cerere compensare
 14. Cerere pentru eliberarea certificatului de nomencaltura stradala si adresa
 15. Cerere pentru eliberarea certificatului de producator
 16. Cerere restituire
 17. Cererea trecere in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse executarii silite
 18. Certificat de nomenclatura stradala si adresa
 19. Decizie de instituire a masurilor asiguratorii
 20. Decizie de raspundere solidara a tertului poprit cu debitorul urmarit
 21. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local
 22. Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii
 23. Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii
 24. Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
 25. Declaratia speciala de impunerea mai multor cladiri cu destinatia de locuinta
 26. Declaratie
 27. Declaratie – decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera
 28. Dispozitie de urmarire
 29. Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala
 30. Document de vanzare cumparare pentru bunuri mobile sechestrate
 31. Extras de rol
 32. Impozit pe spectacole
 33. Instiintare poprire
 34. Instiintare privind stingerea creantelor fiscale
 35. Invitatie
 36. Legitimatie functionar public cu atributii in stabilirea, constatarea si controlul impozitelor
 37. Legitimatie pentru functionarul public cu atributii in urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor
 38. Matricola pentru evidenta centralizata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren samd.
 39. Nota de plata
 40. Ordin de serviciu
 41. Proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
 42. Proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile
 43. Proces verbal de constatare a insolvabilitatii
 44. Proces verbal de declarare a starii de insolvabilitate
 45. Proces verbal de identificare bunuri imobile
 46. Proces Verbal de inspectie fiscala
 47. Proces verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
 48. Proces verbal de licitatie pentru bunuri mobile
 49. Proces verbal de numire a administratorului sechestrului
 50. Proces verbal de ridicare – restituire de inscrisuri
 51. Proces verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale
 52. Proces verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale
 53. Proces verbal de sechestru asupra bunurilor imobile
 54. Proces verbal de sechestru asupra bunurilor mobile
 55. Proces verbal de transfer al obligatiilor fiscale inregistrate de debitorul declarat insolvabil
 56. Proces Verbal de verificare gestionara
 57. Proces Verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport
 58. Proces Verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfa peste 12 tone
 59. Proces Verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa
 60. Proces Verbal pentru stabilirea impozitului si – sau taxei pe teren
 61. Proces verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului bunuri imobile supuse executarii
 62. Proces verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlu executoriu
 63. Proces verbal privind cheltuielile de executare silita
 64. Proces verbal privind comunicarea somatiei
 65. Proces verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita
 66. Punct de vedere al contribuabilului la constatarile inspectiei fiscale
 67. Raport de inspectie fiscala
 68. Registru de rol alte venituri
 69. Registru Nominal Unic
 70. Somatie
 71. Somatie privind executarea silita a bunurilor imobile
 72. Titlu executoriu

LEGISLATIE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Legea nr.544/2001-Legea nr.52/2003

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (publicata in Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001) Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei. Art. 2. In sensul prezentei legi: a) prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate sau institutie publica, precum si orice regie autonoma care utilizeaza resurse financiare publice si care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, potrivit Constitutiei; b) prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei; c) prin informatie cu privire la datele personale se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila. CAPITOLUL II Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public SECTIUNEA 1 Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public Art. 3. Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop. Art. 4. (1) Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de informare si relatii publice sau de a desemna persoane cu atributii in acest domeniu. (2) Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii sau institutiei publice respective. Art. 5. (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public: a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice; c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice; d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet; e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; f) programele si strategiile proprii; g) lista cuprinzand documentele de interes public; h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. (2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1). (3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a. (4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin: a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie; b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop. Art. 6. (1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public. (2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal. (3) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente: a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea; b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public; c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului. Art. 7. (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile. (2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor. (3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic. Art. 8. (1) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice au obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si pot furniza pe loc informatiile solicitate. (2) In cazul in care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata sa solicite in scris informatia de interes public, urmand ca cererea sa ii fie rezolvata in termenele prevazute la art. 7. (3) Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica in cadrul unui program minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare. (4) Activitatile de registratura privind petitiile nu se pot include in acest program si se desfasoara separat. (5) Informatiile de interes public solicitate verbal de catre mijloacele de informare in masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau in cel mult 24 de ore. Art. 9. (1) In cazul in care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, in conditiile legii. (2) Daca in urma informatiilor primite petentul solicita informatii noi privind documentele aflate in posesia autoritatii sau a institutiei publice, aceasta solicitare va fi tratata ca o noua petitie, raspunsul fiind trimis in termenele prevazute la art. 7 si 8. Art. 10. Nu este supusa prevederilor art. 7-9 activitatea autoritatilor si institutiilor publice de raspunsuri la petitii si de audiente, desfasurata potrivit specificului competentelor acestora, daca aceasta priveste alte aprobari, autorizari, prestari de servicii si orice alte solicitari in afara informatiilor de interes public. Art. 11. (1) Persoanele care efectueaza studii si cercetari in folos propriu sau in interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autoritatii sau al institutiei publice pe baza solicitarii personale, in conditiile legii. (2) Copiile de pe documentele detinute de autoritatea sau de institutia publica se realizeaza in conditiile art. 9. Art. 12. (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii: a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii; b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii; c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii; d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii; e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare; f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces; g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor. (2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinand categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor. Art. 13. Informatiile care favorizeaza sau ascund incalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse in categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public. Art. 14. (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai in masura in care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice. (2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate intre autoritatile publice decat in temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil in scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2. SECTIUNEA a 2-a Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public Art. 15. (1) Accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat. (2) Activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes public, desfasurata de mijloacele de informare in masa, constituie o concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la orice informatie de interes public. Art. 16. Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia sa desemneze un purtator de cuvant, de regula din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice. Art. 17. (1) Autoritatile publice au obligatia sa organizeze periodic, de regula o data pe luna, conferinte de presa pentru aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public. (2) In cadrul conferintelor de presa autoritatile publice sunt obligate sa raspunda cu privire la orice informatii de interes public. Art. 18. (1) Autoritatile publice au obligatia sa acorde fara discriminare acreditare ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare in masa. (2) Acreditarea se acorda la cerere, in termen de doua zile de la inregistrarea acesteia. (3) Autoritatile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii autoritatii publice si care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist, in conditiile si in limitele legii. (4) Refuzul acordarii acreditarii si retragerea acreditarii unui ziarist se comunica in scris si nu afecteaza dreptul organismului de presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist. Art. 19. (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa informeze in timp util mijloacele de informare in masa asupra conferintelor de presa sau oricaror alte actiuni publice organizate de acestea. (2) Autoritatile si institutiile publice nu pot interzice in nici un fel accesul mijloacelor de informare in masa la actiunile publice organizate de acestea. (3) Autoritatile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare si functionare sa desfasoare activitati specifice in prezenta publicului sunt obligate sa permita accesul presei la acele activitati, in difuzarea materialelor obtinute de ziaristi urmand sa se tina seama doar de deontologia profesionala. Art. 20. Mijloacele de informare in masa nu au obligatia sa publice informatiile furnizate de autoritatile sau de institutiile publice. CAPITOLUL III Sanctiuni Art. 21. (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat. (2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata. (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat. Art. 22. 1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plingerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7. (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale. (3) Hotararea tribunalului este supusa recursului. (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila. (5) Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru. CAPITOLUL IV Dispozitii tranzitorii si finale Art. 23. (1) Prezenta lege va intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va elabora, la initiativa Ministerului Informatiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia. Art. 24. (1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Informatiilor Publice, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Finantelor Publice vor inainta Guvernului propuneri privind masurile necesare pentru ca informatiile de interes public sa devina disponibile in mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel national. (2) Masurile prevazute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autoritatilor si institutiilor publice cu echipamentele de tehnica de calcul adecvate. Art. 25. Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice prevederi contrare. Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei. p. PRESEDINTELE SENATULUI, PAUL PACURARU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU Bucuresti, 12 octombrie 2001. ******************************************************************************* Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica (publicata in Monitorul Oficial nr. 70 din 3 februarie 2003) Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. (1) Prezenta lege stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora. (2) Legea are drept scop: a) sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative; b) sa stimuleze participarea activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor administrative si in procesul de elaborare a actelor normative; c) sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul intregii administratii publice. Art. 2. Principiile care stau la baza prezentei legi sunt urmatoarele: a) informarea in prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si asupra proiectelor de acte normative; b) consultarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite, la initiativa autoritatilor publice, in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; c) participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative si in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea urmatoarelor reguli: 1. sedintele autoritatilor si institutiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, in conditiile legii; 2. dezbaterile vor fi consemnate si facute publice; 3. minutele acestor sedinte vor fi inregistrate, arhivate si facute publice, in conditiile legii. Art. 3. In sensul prezentei legi, termenii de mai jos se definesc astfel: a) act normativ – actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generala; b) luarea deciziei – procesul deliberativ desfasurat de autoritatile publice; c) elaborarea de acte normative – procedura de redactare a unui proiect de act normativ anterior supunerii spre adoptare; d) recomandare – orice punct de vedere, sugestie, propunere sau opinie, exprimata verbal sau in scris, primita de catre autoritatile publice de la orice persoana interesata in procesul de luare a deciziilor si in procesul de elaborare a actelor normative; e) obligatia de transparenta – obligatia autoritatilor administratiei publice de a informa si de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor administrative si la minutele sedintelor publice; f) asociatie legal constituita – orice organizatie civica, sindicala, patronala sau orice alt grup asociativ de reprezentare civica; g) minuta – documentul scris in care se consemneaza in rezumat punctele de vedere exprimate de participanti la o sedinta, precum si rezultatul dezbaterilor; h) ordine de precadere – ordinea care determina prioritatea participarii la sedintele publice, in raport cu interesul manifestat fata de subiectul sedintei; i) sedinta publica – sedinta desfasurata in cadrul autoritatilor administratiei publice si la care are acces orice persoana interesata. Art. 4. Autoritatile administratiei publice obligate sa respecte dispozitiile prezentei legi sunt: a) autoritatile administratiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administratiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum si autoritatile administrative autonome; b) autoritatile administratiei publice locale: consiliile judetene, consiliile locale, primarii, institutiile si serviciile publice de interes local sau judetean. Art. 5. Prevederile prezentei legi nu se aplica procesului de elaborare a actelor normative si sedintelor in care sunt prezentate informatii privind: a) apararea nationala, siguranta nationala si ordinea publica, interesele strategice economice si politice ale tarii, precum si deliberarile autoritatilor, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii; b) valorile, termenele de realizare si datele tehnico-economice ale activitatilor comerciale sau financiare, daca publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii; c) datele personale, potrivit legii. CAPITOLUL II Proceduri privind participarea cetatenilor si a asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative si la procesul de luare a deciziilor SECTIUNEA 1 Dispozitii privind participarea la procesul de elaborare a actelor normative Art. 6. (1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii. (2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatile publice. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. (3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la alin. (2). (4) La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. (5) Conducatorul autoritatii publice va desemna o persoana din cadrul institutiei, responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus. (6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alin. (4). (7) Autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica. (8) In toate cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Autoritatea publica in cauza trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ in discutie. (9) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare. SECTIUNEA a 2-a Dispozitii privind participarea la procesul de luare a deciziilor Art. 7. (1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii: a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice, inserat in site-ul propriu si se transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare; b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica; c) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi. (2) Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt in sarcina responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila. (3) Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face in limita locurilor disponibile in sala de sedinte, in ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite in raport cu subiectul sedintei publice, stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica. (4) Ordinea de precadere nu poate limita accesul massmedia la sedintele publice. Art. 8. Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. Art. 9. (1) Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a autoritatilor publice. (2) Punctele de vedere exprimate in cadrul sedintelor publice de persoanele mentionate la art. 8 au valoare de recomandare. Art. 10. Minuta sedintei publice, incluzand si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor in care s-a hotarat vot secret, va fi afisata la sediul autoritatii publice in cauza si publicata in site-ul propriu. Art. 11. (1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa elaboreze si sa arhiveze minutele sedintelor publice. Atunci cand se considera necesar, sedintele publice pot fi inregistrate. (2) Inregistrarile sedintelor publice, cu exceptia celor prevazute la art. 6, vor fi facute publice, la cerere, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Art. 12. (1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa intocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: a) numarul total al recomandarilor primite; b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative si in continutul deciziilor luate; c) numarul participantilor la sedintele publice; d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative; e) situatia cazurilor in care autoritatea publica a fost actionata in justitie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi; f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora; g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului. (2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public in site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica. CAPITOLUL III Sanctiuni Art. 13. (1) Orice persoana care se considera vatamata in drepturile sale, prevazute de prezenta lege, poate face plangere in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Plangerea si recursul se judeca in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru. Art. 14. Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza, potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii, fapta functionarului care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la sedintele publice sau impiedica implicarea persoanelor interesate in procesul de elaborare a actelor normative de interes public, in conditiile prezentei legi. Art. 15. Persoanele care asista la sedintele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte regulamentul de organizare si functionare a autoritatii publice. In cazul in care presedintele de sedinta constata ca o persoana a incalcat regulamentul, va dispune avertizarea si, in ultima instanta, evacuarea acesteia. CAPITOLUL IV Dispozitii finale Art. 16. (1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga. Art. 17. In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, autoritatile publice si celelalte persoane juridice prevazute la art. 4 sunt obligate sa isi modifice regulamentul de organizare si functionare in conformitate cu prevederile prezentei legi. Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei. PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei. p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, VIOREL HREBENCIUC Bucuresti, 21 ianuarie 2003.

Bine ati venit pe MISCA.RO !!

Stimati vizitatori

 

In primul rand dorim sa va multumim ca ati accesat pagina oficiala a Comunei Misca din judetul Arad!

Portalul nostru se afla in prezent intr-un amplu proces de reconstructie si dorim sa ne cerem scuze daca in stadiul actual nu veti regasi pe site toate informatile pe care vi le-ati dori.

Va rugam sa reveniti periodic pentru a fi la curent cu actualizarea paginii noastre.

Primaria Mişca – Judetul Arad

CADRU GEOGRAFIC

Comuna Mişca , este situată în Câmpia Crişurilor între râurile Crişul Negru şi Crişul Alb , în partea de nord-vest a judeţului Arad, lângă graniţa cu Ungaria , şi are o suprafaţă de teren de 9281 ha din care :

 

– teren arabil 6,455 ha

– păşuni şi fâneţe 2,826 ha

Din suprafeţele acoperite de păduri :

– Lunca 180 ha

– Adea 806 ha

– Holumburi 466 ha

– Livada 70 ha

630 ha padure se află pe teritoriul administrativ al comunei Mişca.

În teritoriul administrativ al comunei se include şi suprafaţa de 294 ha teren cu ape şi stuf , care reprezintă locuri favorabile pentru vânătoare ,pescuit şi pentru pick-nick în familie .

Clima este o clima cu patru anotimpuri , în care verile şi iernile sunt moderate , temperatura medie anuală se ridică la aproximativ 10,7 C.

Populaţia comunei este de 3557 locuitori alcatuită din diferite etnii dintre care :

*

maghiari – 1443 loc. – 41 %
*

români – 1302 loc. – 37 %
*

rromi – 791 loc.- 24,7 %
*

germani – 21 loc – 0,3 %

Majoritatea polulaţiei (peste 80 % ) se ocupă cu agricultura şi creşterea animalelor.

Comuna are în componenţă 4 (patru) sate situate de-a lungul drumului judeţean DJ 794 care se leagă de DN 79 Arad Oradea la 7 km în partea stânga de oraşul Chişineu Criş în direcţia Chişineu Criş-Oradea .

Cele mai apropiate localităţi de referinţă sunt :

– Oradea la 73 km

– Salonta la 30 km

– Chişineu Criş la 15 km

– Arad la 55 km (reşedinţă de judeţ)

Mişca

Prima localitate, Mişca , situată la 7 km de DN 79 Arad �Oradea , pe DJ 794 , localitate care datează din secolul al XIII-lea , şi este presărata cu locuri despre care s-a scris istorie. O localitate prosperă şi liniştită cu o populaţia de 1215 locuitori formată în majoritate din români şi rromi, şi se întinde pe o suprafaţă de teren de 2942 ha ,din care 2014 ha teren arabil şi 928 ha paşuni.

În prezent aspectele înnoirii ies în evidenţă şi faţa localităţii se schimbă mereu , localitatea Mişca este centrul de comună unde se află sediul Primăriei Comunei Mişca

Zerindul Mic

A doua localitate Zerindul Mic , o localitate mică , cu un număr de 222 locuitori , în totalitate de etnie maghiară , este situată la o distanţă de 6 km de localitatea Mişca , la intersecţia cu DC ce se desprinde de DJ 794 între localităţile Mişca şi Vânători.Localitatea se întinde pe o suprafaţă de 843 ha teren din care 583 ha teren agricol şi 26 ha paşuni.Pe teritoriul acestei localităţi au fost descoperite obiecte neolitice şi dacice .Localitatea datează din secolul al XV-lea.

Vânători

Cea de-a treia localitate localitatea Vânători este situată de-a lungul drumului judeţean DJ la 6 km de localitatea Mişca , cu o populaţie de 1261 locuitori formată din români şi maghiari în proporţie egală şi rromi într-o proporţie mai mare Suprafaţa localităţii este de 2949 ha din care 2174 ha teren agricol şi 775 ha paşune .O localitate cu urme evidente de istorie, datînd din secolul al XIII-lea.

Satu Nou

Ultima localitate Satul Nou situata tot de-a lungul drumului judeţean DJ 794 la 8 km de localitatea Mişca ,şi care este cea mai tânără localitate , populată de baronul Lajos Simonyi cu primii locuitori care au fost aduşi în anul 1885.

Localitatea Satu Nou are o pupulaţie de 859 locuitori în totalitate maghiari , şi se întinde pe o suprafaţă de 2317 ha teren din care 1597 ha teren arabil şi 72 ha paşuni.

În comuna există 4 ( patru ) şcoli , câte una în fiecare localitate cu un total de 317 elevi , doi medici care desfoşoară activitatea medicală pentru cele 4 localităţi.

În comuna Mişca ca şi în întreaga ţară , după 1990 a început procesul de privatizare care încă nu s-a încheiat, de aceea există o mare nevoie de echipament pentru pregătirea terenului agricol , seminţe de calitate , substanţe chimice pentru protecţie si pentru fertilizarea solului şi pentru sistemul de irigaţii.

Prin crearea de locuri de muncă pentru tineri în special , dar şi pentru persoanele de vârstă medie ,pentru întreaga populaţie s-ar putea îmbunătăţi condiţiile de trai şi nivelul de dezvoltare a acestor patru localităţi componente ale Comunei Mişca

Considerăm ca fiind binevenite proiecte de dezvoltarea a unor afaceri cu parteneri locali sau străini , studii privind proiectarea şi construirea de mici fabrici cu porfil adaptat pregatirii forţei de muncă locală sau la opţiunea investitorului , care să poată fi amplasate pe teritoriul comunei , precum şi afaceri bazate pe importul – exportul de produse agricole.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other